دکتر نرگس ظهرابی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) دکتر نرگس ظهرابی
Previous Months Home Archive آذر ۸٩ آبان ۸٩ تیر ۸٩ اردیبهشت ۸٩ بهمن ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ خرداد ۸۸ دی ۸٧ آبان ۸٧ خرداد ۸٧ دی ۸٦ اردیبهشت ۸٦ اردیبهشت ۸٥ اسفند ۸٤ امرداد ۸٤ بهمن ۸۳ امرداد ۸۳ دی ۸٢ خرداد ۸٢ دی ۸۱ آبان ۸۱ تیر ۸۱ دی ۸٠ شهریور ۸٠ تیر ۸٠ خرداد ۸٠ اردیبهشت ۸٠ فروردین ۸٠ اسفند ٧٩ بهمن ٧٩ دی ٧٩ More ...
      دکتر نرگس ظهرابی متخصص زنان و زایمان ()
تخمدان (Ovary) by: دکتر نرگس ظهرابی
غدد جنسی زن

دستگاه تولیدمثل در زنان شامل دو تا تخمدان (Ovary) ، لوله های رحمی(Falopian tubes) رحم ، دهانه رحم و cunt می باشد.

تخمدان (Ovary):
دو ovary در قسمت پشت و زیر لوله های رحم قرار دارند که وزن آنها در زن بالغ حدود 20 گرم می باشد که در زنان مسن این مقدار کاهش می یابد. کار اصلی تخمدان ها تولید تخمک و ترشح هورمون های جنسی ماده است. تخمک ها از دهمین هفته زندگی جنینی تشکیل می شوند و تعداد آنها در ماه پنجم زندگی جنینی در دو تخمدان مجموعا 6 تا 7 میلیون تخمک میرسد ولی بتدریج تعدادشان کم شده و در زمان تولد تعدادآنها به 2 میلیون و در هفت سالگی به 300هزار کاهش می یابد. و در طول سال های تولید مثل زن تعداد300 تا 450 تخمک آزاد می شوند و الباقی از بین می روند.

رحم :
رحم از دو قسمت جسم و دهانه ( سرویکس ) تشکیل شده است. قبل از بلوغ 10 تا 15 گرم و در زن بالغ 30 تا 60 گرم و در انتهای حاماگی 800 تا 1000 گرم وزن دارد. جسم رحم دارای پوشش داخلی بنام آندومتریوم است که در فاصله بلوغ و یائیسگی دچار تغییرات ماهانه می شود که همراه با تغییرات دوره ای گنادوتروپین ها و ترشحات استروژن و پروژسترون از تخمدان هاست. این تغییرات عبارتند از : پرولیفراسیون ، تغییرات ترشحی و تخریب دیواره آندومتر در قاعدگی.

مرحله پرولیفراسیون ( مرحله استروژنی ): تقریبا از روز 5 دوره قاعدگی و پس از خونریزی دیواره رحم تحت تاثیر استروژن تخمدانی شروع به رشد می نماید و ضخامت آن افزایش می یابد و به حدود 3 تا 4 میلیمتر می رسد.

مرحاه ترشحی( مرحله پروژسترونی ): از روز چهاردهم به بعد با آزاد شدن تخمک و تشکیل جسم زرد و در نتیجه ترشح پروزسترون ، آندومتر دچار تغییرات ترشحی می شود. در این مرحله علاوه بر ضخیم شدن آندومتر ، غدد ترشحی پر پیچ و خمی در آندومتر تشکیل می شوند که ترشح مواد موکوسی ( لزج ) را بر عهده دارند.

قاعدگی( خونریزی): در صورتیکه تخمک آزاد شده بارور نشود بعلت تحلیل جسم زرد و کاهش ترشح پروژسترون و تا حدودی استروژن ، آندومتر تخریب شده و خونریزی آغاز می شود که تقریبا تا 5 روز ادامه می یابد. خون قاعدگی در رحم بسرعت منعقد می شود ولی توسط آنزیم فیبرینولیز در واژن مایع می شود. بطور متوسط 10 تا 100 میلی لیتر خون در زمان هر قاعدگی از دست می رود.


هورمون های تخمدان
تخمدان ها هورمون های استروژن ، پروژسترون و مختصری آندروژن تولید می کنند.

اثرات استروژن: در زن طبیعی قسمت عمده استروژن ها توسط تخمدانها ترشح می شوند ولی مقادیر جزئی نیز توسط غدد فوق کلیه ترشح می گردد. در آبستنی مقادیر زیادی از استروژن ها توسط جفت ترشح می شود که چند صد برابر مقدار مترشحه از تخمدان ها در دوره ماهانه طبیعی است.

پاره ای از اثرات استروژن ها به شرح زیر می باشد:
استروژن ها موجب تکثیر سلولی و رشد اندام های تناسلی و سایر بافت های مربوط به تولید مثل و بوز صفات ثانویه جنسی در زن می شوند.

اثر بر اندام های تناسلی : قبل از بلوغ استروژن به مقدار کم ترشح شده و اثرات فیزیولوژیک مختصری دارد. هنگام بلوغ با رشد فولیکول های تخمدانی استروژن بیشتری ترشح شده وسبب رشد رحم، واژن، دستگاه تناسلی خارجی، لگن و پستان ها می شود.

اثر بر پستان ها : استروژن ها رشد پستان ها و غدد مولد شیر را آغاز می کنند ولی به تنهایی نمی توانند موجب تولید و ترشح شیر شوند.اثر آنها بیشتر در تجمع چربی در پستان ها و تغییرات شکل ظاهری آنها است.

اثر بر پوست: استروژن ها سبب نرمی و صافی پوست می شوند و عروق خونی پوست را افزایش می دهند. افزایش عروق خونی همراه با گرمی پوست است و ممکن است موجب خونریزی بیشتری از محل پارگی در مقایسه با مردان شود.


اثرات پروژسترون: پروژسترون به تنهایی اثر هورمونی ندارد، معهذا بر روی سلول های هدفی که فبلا با استروژن تماس حاصل کند دارای اثرات زیر است:

• بر آندومتر پرولیفراتیو که توسط استروژن ایجاد شده اثر کرده سبب تشکیل آندومتر ترشحی برای پذیرش تخمک لقاح یافته می شود. فرکانس انقباضات رحم را کاهش داده از دفع تخمک جلوگیری می کند.
• توسعه و تکامل غدد پستانی را افزایش می دهد ولی با این وجود ترشح شیر بستگی به وجود پرولاکتین دارد و پروژسترون ترشح شیر را سب نمی شود.
• افزایش پروژسترون تخمک گذاری را متوقف می کند. و این امر در حاماگی بسیار اهمیت دارد.
• درجه حرارت بدن را مختصری افزایش می دهد.


کنترل هورمونی دوره ماهانه
برای اینکه دوره ماهانه همراه با تخمک گذاری بطور مرتب انجام شود وجود تخمدان سالم و ترشحات طبیعی گنادوتروپین ها ضروری است. برداشتن هیپوفیز در انسان و یا عدم ترشح مادرزادی گنادوتروپین ها عادت ماهانه را متوقف می کند و اگر قبل از بلوغ انجام باشد علایم بلوغ و اولین عادت ماهانه بروز نمی کند. مدت هر دوره ماهانه بطور متوسط 28 روز است ولی در افراد طبیعی ممکنست از 20 روز تا 45 روز متغیر باشد

هیپوتالاموس با تغییر ترشح GnRH سبب بروز تغییرات در ترشح گنادوتروپین ها می شود. تغییر ترشح GnRH بستگی به غلظت استروزن و هیجانات روحی دارد.
غلظت FSH در خون در نیمه اول دوره ماهانه ( قبل از تخمک گذاری ) ابتدا افزایش می یابد و سبب رشد فولیکول های تخمدان و نیز افزایش ترشح استروژن از آنها می گردد. افزایش استروژن سبب تغییرات پرولیفراتیو در آندومتر می شود. غلضت استروژن در روز 12 تا 13 پس از شروع قاعدگی به حداکثر می رسد و سبب ایجاد فیدبک مثبت بر هیپوتالاموس و افزایش ترشح GnRH شده منجر به افزایش سریع LH در روز 14 می شود.غلظت FSH نیز بطور ناگهانی ولی به مقدار کمتر از LH افزایش می یابد. اثر پروژسترون بر آندمتر سبب ایجاد مرحله ترشحی شده و رحم را آماده پذیرش جنین اولیه( بلاستوسیست) می کند در صورتیکه حاملگی رخ ندهد ترشح استروژن و پروژسترون سریعا کاهش می یابد و خونریزی ماهانه رخ می دهد.

بلوغ و تغییرات هورمونی :
بلوغ شروع زندگی جنسی همراه با تغییرات هورمونی و فیزیکی است. در ماههای اول پس از تولد غلظت گنادوتروپین های خون افزایش می یابد و با افزایش موقت استروژن همراه است. این افزایش بعلت نارس بودن مکانیسم فیدبک منفی در نوزاد است. بتدریج حساسیت هیپوتالاموس به اثر فیدبک استروژن افزایش می یابد و در حدود 2 تا 4 سالگی به حداکثر می رسد و پس از آن مقادیر بسیار اندک استروژن که از تخمدان ها ترشح می شود سبب توقف ترشح GnRH و در نتیجه گنادوتروپین های هیپوفیزی می شود بطوریکه غلظت گنادوتروپین های خون در سنین 4 تا 10 سالگی به حداقل می رسد.

در مرحله قبل از بلوغ ، کمی قبل از هرگونه تغییر فیزیکی ثانویه جنسی ، حساسیت هیپوتالاموس به استروئید های تخمدان کاهش می یابد. اولین تغییر افزایش گنادوتروپین ها پس از خواب است، سپس افزایش ترشح هنگام روز نیز مشاهده می شود. در طول دوران مختلف بلوغ حساسیت هیپوتالاموس به اثر فیدبک استروژن ها کمتر شده و ترشحات گنادوتروپین ها و هورمون های تخمدانی افزایش می یابد. ترشح گنادوتروپین ها در طول روز و شب بصورت نوسانی است که این حالت به ویژه پس از بلوغ آشکار می شود.

در اواسط دوران بلوغ اثر فیدبک مثبت استروژن بر هیپوتالاموس ظاهر شده سبب افزایش سریع گنادوتروپین ها بخصوص LH بصورت دوره ای می شود. این پدیده شروع و ادامه قاعدگی و دوره ماهانه را بر عهده دارد.

سن شروع بلوغ به عوامل داخلی و خارجی متعددی بستگی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عامل ارثی، خانوادگی و نژادی
• عامل اقتصادی و اجتماعی: سن شروع بلوغ در غرب بین سالهای 1850تا1950 هر ده سال چهار ماه کاسته شده است.
• چاقی: چاقی مختصر سبب تسریع و چاقی مفرط سبب تاخیر بلوغ می شود.
• بیماریهای مزمن و سوء تغذیه سبب تاخیر بلوغ می شود.
• کوری سبب تسریع ظهور بلوغ می شود.

اولین قاعدگی با شروع بلوغ همراه نیست بلکه اولین تغییر فیزیکی مشهود در دختران رشد جوانه پستان است که بین سنین 8 تا 13 سالگی آغاز می شود.بندرت در بعضی از دختران اولین علامت ظهور موهای زهار است. رشد پستان ها از پنج مرحله و رشد موهای زهار نیز از پنج مرحله می گذرد تا به وضعیت کامل زن بالغ برسد. تغییرات کامل صفات ثانویه جنسی در زنان بین یک و نیم تا شش سال طول می کشد. اولین قاعدگی حدود دو سال پس از رشد جوانه پستان ظاهر می شود. که در سال های اول بسیار نامنظم بوده و پس از آن بصورت طبیعی در خواهد آمد.

یائیسگی
حدود سن 40 تا 55 سالگی تعداد فولیکول های تخمدان بسیار کم و ترشح استروژن کاهش می یابد. دوره ماهانه در ابتدا نامنظم می شود و پس از چند ماه متوقف می گردد. که به این حالت یائیسگی گویند.در اثر کاهش استروژن ترشح گنادوتروپین ها افزایش می یابد. علائم گر گرفتگی و احساس داغ شدن متناوب که با برافروختگی پوست و تعرق همراه است ناشی از ترشح زیادی گنادوتروپین ها است. بعلاوه کاهش ترشح استروژن ها ممکن است با اختلالات روانی نظیر خستگی و افسردگی، اضطراب و هیجان و پسیکوز همراه باشد. ترشحات واژن کم و مقاربت دردناک می شود.
  Comments ()
حرکت جنین by: دکتر نرگس ظهرابی
مادران باردار از هفته شانزدهم به بعد حرکت کودک خود را احساس می کنند
هفته شانزدهم بارداری زودترین هنگامی است که یک زن باردار می تواند از حرکت کودک خود آگاه شود.در اوایل هفته شانزدهم، حرکت گاهی به صورت حرکات موجی در داخل شکم و تکانهای بسیار خفیف است. اما بعد از مدتی، حرکتهای جنین کاملا واضح شده و مادر احساس می کند که کودک او به شکم ضربه وارد می کند.

حرکت جنین را از زمان یاد شده به بعد شرط بارداری سالم است و اگر مادری متوجه شود که کودک او هرگز حرکتی نمی کند باید حتما به یک متخصص مراجعه کند و از سلامت جنین خود مطمئن شود.با وجود اینکه حرکت کودک در کلیه بارداری های سالم دیده می شود اما نوزادان مختلف از نظر میزان و شدت حرکت با هم متفاوتند و تنها یک پزشک متخصص می تواند به مادر اطمینان کافی را از نظر کم بودن یا زیاد بودن تکانهای جنین بدهد.
شمارش حرکات جنین در زمان های حول وحوش زایمان

یکی از شاخص های سلامت جنین از مدتها قبل احساس حرکات طبیعی جنین توسط مادر بوده است. به عکس , عدم احساس حرکات جنین برای طولانی مدت ممکن است نشانگر مرگ جنین باشد. در مطالعات حیوانی ثابت شده که در پاسخ به هیپوکسی( کم بودن اکسیژن ) , حرکات جنین کاملا قطع می شود. هر چند مطالعات کنترل در این زمینه در انسانها در دست نیست , معهذا هر گونه کاهش در تعداد یا شدت حرکات جنینی باید ظن به در خطر قرار گرفتن آن را در ذهن بیدار کرده و نیازمند ارزیابی بیشتری باشد.

بسیاری از پزشکان , شمارش روتین حرکات جنین را به خصوص در بیماران پر خطر توصیه می کند. یک روش متداول , شمارش روزانه حرکات جنین برای یک ساعت است ,10 حرکت در عرض 1 ساعت اطمینان بخش است. اگر تعداد حرکات کمتر از این تعداد باشد , شمارش برای یک ساعت دیگر ادامه می یابد. کمتر از 10 حرکت در 2 ساعت نیاز به تماس بیمار با پزشک جهت ارزیابی بیشتر دارد. یک روش دیگر 3-2 بار شمارش حرکات در روز , هر بار به مدت نیم ساعت است. در این روش تعداد کمتر از 4 حرکت قوی در طی نیم ساعت احتیاج به ارزیابی بیشتری دارد.

هر چند مطالعات کنترل شده در بیماران کم خطر سود قابل ملاحظه در مورد شمارش حرکات جنین در ویزیت های روتین بارداری را به اثبات نرسانده , در یک مطالعه ثابت شده که این کار باعث کاهش میزان مرگ جنین و افزایش مداخلات درمانی به علت دیسترس جنین شده است شمارش حرکات جنین یک روش ارزان بوده و بیمار را نیز در مراقبت های درمانی خویش درگیر می کند و یک فاکتور ارزشمند در پر خطر بودن بیمار است. بعضی از مانیتور ها مجهز به سیستم داپلر جهت ردیابی حرکات جنین هستند. این تکنولوژی می تواند به پزشک در تشخیص ضربان قلب پایه جنین کمک کند.
تکان خوردن جنین در رحم (لگد زدن)

هر چند جنین از هفته هفتم یا هشتم شروع به تکان خوردن می کند و در سونوگرافی می توان این مسئله را مشاهده کرد ولی تکان خوردن جنین در داخل رحم معمولاً قبل از هفته های ۱۶ تا ۲۲ احساس نمی شود.

● تکان خوردن جنین در داخل رحم از چه زمانی شروع می شود؟
هر چند جنین از هفته هفتم یا هشتم شروع به تکان خوردن می کند و در سونوگرافی می توان این مسئله را مشاهده کرد ولی تکان خوردن جنین در داخل رحم معمولاً قبل از هفته های ۱۶ تا ۲۲ احساس نمی شود. مادرانی که قبلاً حامله بوده اند زودتر از مادران شکم اول این تکان های کوچک را که اصطلاحاً "لگد زدن" خوانده می شوند حس می کنند. وضعیت فیزیکی هم در احساس کردن این تکان ها نقش دارد؛ زنان لاغر تکان ها را راحت تر از زنان چاق حس می کنند.
● تکان ها چه حسی دارند؟
زنان حامله حس خود از تکان خوردن جنین را به این صورت توصیف کرده اند: حس ترکیدن پاپ کورن، شنا کردن ماهی در شکم، و یا پر زدن پروانه. احتمال دارد که در اولین تکان ها مادر خیال کند که این احساس ناشی از حابجایی گاز های روده و یا ناشی از گرسنگی است ولی با زیاد شدن تکان ها مادر بهتر می تواند تفاوت را تشخیص دهد. در صورتیکه مادر آرام در جایی بنشیند یا دراز بکشد بهتر می تواند تکان ها را حس کند.
● تکان ها چند وقت یک بار احساس می شوند؟
در ابتدا تعداد تکان ها کم و فاصله آنها زیاد است و ممکن است در حد چند تکان در روز باشد. در واقع جنین مرتب تکان خورده و ضربه می زند ولی بیشتر ضربه ها قدرت کافی برای حس شدن توسط مادر را ندارند. ولی در سه ماهه دوم ضربات شدید تر و بیشتر می شوند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که الگوی تکان خوردن همه جنین ها یکسان نیست بنابراین تجارب مادران در این زمینه ممکن است متفاوت باشد. تا زمانیکه حرکات جنین یک الگوی ثابت داشته و چندان تغییر نکند می توان گفت که مشکلی وجود ندارد.
● آیا کنترل مرتب ضربه زدن جنین لازم است؟
تا زمانیکه ضربه زدن جنین بطور منظم اتفاق می افتد باید به آن توجه کرد. به محض اینکه مادر متوجه کاهش حرکات جنین شد باید به پزشک خود اطلاع دهد. کاهش حرکات جنین ممکن است نشانه بروز مشکل باشد و ممکن است برای اطمینان از سلامت جنین نیاز به انجام non-stress test و بیوفیزیکال پروفایل باشد. در سه ماهه سوم بعضی پزشکان توصیه می کنند که مادر هر روز تعداد ضربه زدن های جنین را بشمارد. برای شمارش تعداد ضربه زدن ها چندین راه وجود دارد که می توان آنها را از پزشک معالج پرسید.
یکی از روش های رایج به این شکل است: زمانی از روز را که جنین فعال است انتخاب کنید. (بهتر است که شمارش روزانه در زمان مشخصی از هر روز انجام شود.) آرام بنشینید و یا به پلو دراز بکشید. مدت زمانی را که طول می کشد تا ۱۰ ضربه مجزا را احساس کنید اندازه بگیرید. (ضربه، تکان ناگهانی، و حرکت تمام بدن جنین همگی محاسبه می شوند.) در صورتیکه در عرض ۲ ساعت حداقل ۱۰ تکان را حس نکردید بهتر است با پزشک خود تماس بگیرید.
وضیعت حرکات جنین در رحم مادر یکی از شاخص های سلامت جنین در دوران حاملگی است. در این مقاله اطلاعاتی راجع به این موضوع و نکاتی که باید زنان حامله به آنها توجه داشته باشند آمده است.
حرکات جنین در رحم نشانه‌ای از سلامت جنین است، برای همین است که زنان باردار باید لگدزدن و فعالیت جنین را مورد توجه قرار دهند. این نکات را در مورد حرکات جنین در رحم در نظر داشته باشید:
شما می توانید شمردن لگدها را در حدود 28 هفتگی بارداری آغاز کنید، و این نظارت را در سراسر بقیه بارداری‌تان ادامه دهید. تعداد و مدت لگدهای جنین را بشمارید.
اگر متوحه کاهشی در فعالیت جنین شدید، باید به فوریت به دکترتان خبر دهید.
به طور متوسط جنین حدود 10 بار در یک دوره دوساعته حرکت خواهد کرد. این حرکات ممکن است شامل لگدزدن، چرخیدن و پیچ و تاب خوردن باشد.
  Comments ()
ارتباط کاهش وزن شدید و بروز نازائی در زنان و دختران by: دکتر نرگس ظهرابی
کاهش وزن شدید به همراه کاهش چربی های بدن در دختران و زنان باعث ناباروری و نازایی آنها می شود.

 به نقل از خبرگزاری آلمان، به گفته متخصصان زنان اتحادیه متخصصان زنان آلمان (bvf) بسیاری از دختران و زنان مبتلا به عارضه بولیمیا و بی اشتهایی عصبی و لاغری بیمار گونه که به خاطر لاغر شدن دچار اختلالات غذایی طولانی مدت شده اند، مبتلا به عارضه آمنوره می شوند.

بنابراین گزارش، در زنانی که بافت چربی بدنشان کمتر از یک میزانی شود، میزان تولید هورمون ها در بدنشان کاهش می یابد.

بر اساس این گزارش، کم غذایی و سوء تغذیه بدن را به حالت اورژانسی می اندازد و باعث می شود ذخایر ضروری بدن که برای حفظ خود به آن نیاز دارد استفاده شوند، در چنین حالتی بارداری سلامت مادر و جنین را به شدت به خطر می اندازد و به همین دلیل بدن به طور خودکار مانع از وقوع آن می شود.

این گزارش حاکیست، متخصصان تاکید کردند، حتی بعد از درمان موفقیت آمیز این افراد، نازایی آنها سالهای طولانی باقی می ماند.

یادآور می شود، بولیمیا یک اختلال ذهنی است که دختران و زنان جوان را گرفتار می کند و با رژیم های غذایی شدید و روزه گرفتن همراه است، افراد مبتلا به این عارضه به دلیل تصور چاق بودن و بد بودن وضعیت ظاهری مانند افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی غذا نمی خورند و وزن آنها 15 درصد کمتر از حد طبیعی و نرمال قرار دارد و شاخص توده بدنی آنها Bmi زیر 5/17 است.
  Comments ()
سندرم پیش از قاعدگی by: دکتر نرگس ظهرابی

خلاصه : سندرم پیش از قاعدگی یا «پی ام اس» شایعترین بیماری زنان است. علت این سندرم هنوز نامشخص است، اما اغلب پزشکان به هم خوردن تعادل هورمونی استروژن و پروژسترون را محتمل ترین علت این بیماری می‌دانند.
سندرم پیش از قاعدگی یا «پی ام اس» شایعترین بیماری زنان است. علت این سندرم هنوز نامشخص است، اما اغلب پزشکان به هم خوردن تعادل هورمونی استروژن و پروژسترون را محتمل ترین علت این بیماری می‌دانند.

هورمون استروژن - که در تمام طول ماه تولید می‌شود - درست پیش از تخمک گذ‌اری افزایش می‌یابد. در این مرحله، تخمدانها‌ شروع به ساخت و ترشح پروژسترون می‌کنند. پی ام اس هم به شکل دقیق در دو هفته بعد از تخمک گذار‌ی تا پایان دوره عادت ماهانه اتفاق می‌افتد و خانمها‌یی که تخمک گذ‌اری ندارند به این بیماری دچار نمی‌شوند، مگر اینکه تحت درمان با هورمونها‌ی استروژن و پروژسترون مصنوعی باشند. این بیماری با افزایش سن تشدید می‌شود، اما در دختران جوان و نوجوان نیز بروز می کند. در ایران، آمار درستی از این بیماری در دست نیست.

گفته می‌شود که سندرم پیش از قاعدگی بیماری هزار چهره است؛ زیرا پزشکان بیش از 150 علامت را به این بیماری منسوب کرده‌اند. علایمش در زنان متفاوت است و همین مسئله تشخیص را دشوار می‌کند. بدتر اینکه الگوی این بیماری ممکن است بر حسب ماههای مختلف سال و سن بیمار نیز دستخو‌ش تغییر شود. دلشوره، ناپایداری خلقی، تحریک‌پذیری، تنش عصبی، سردرد، میل شدید به خوردن شیرینی، افزایش اشتها، تپش قلب، ضعف، سرگیجه و غش، افزایش وزن، ورم دست و پا، تورم و حساسیت پستانها‌، احساس ورم و نفخ شکم، افسردگی، ضعف حافظه، ‌بیخوابی، ... از علایم بسیار شایع این بیماری است.
جالب است بدانید که این بیماری ممکن است علایم ویژه‌ای از قبیل بدخلقی، سرکشی در برابر پدر و مادر و اولیای مدرسه، فرار از منزل، حضور نیافتن در مدرسه، افزایش شدید میل جنسی، ... را در دختران جوان به وجود بیاورد؛ اما از آنجا که بیشتر این علایم جز در موارد بسیار واضح بدرستی تشخیص داده نمی‌شود، هیچ بعید نیست که مشکل این دختران تا نزدیک سی سالگی نیز بدون تشخیص بماند.

در سندرم پیش از قاعدگی، به این توصیه ها توجه کنید:

1- صحیح و مرتب غذا بخورید؛ تغذیه مناسب همراه با کاهش چربیها و افزایش کربوهیدرات های مرکب (نظیر غلات و سبزیجات پهن برگ، مانند کاهو) در طول قاعدگی و حتی پس از تخمک گذاری (۱۴ روز قبل از شیوع قاعدگی) اهمیت زیادی دارد. این امر برای ایجاد تعادل در قند خون و جلوگیری از سرگیجه بسیار حیاتی است . تغییر در وضع هورمونی زمینه واکنشهای مربوط به تأثیرات پایین بودن قند خون (مانند زودرنجی ، میگرن ، وحشت ، گریه، عصبانیت شدید) را فراهم می کند. بنابر این، هرگز بیش از ۴ تا ۵ ساعت گرسنه نمانید؛ حتی ممکن است خوردن غذایی سبک هنگام خواب لازم باشد .

2- تا جایی که ممکن است، مصرف قند را کاهش دهید. از مصرف آبنبات و شکلات و شیرینی و بستنی خودداری کنید و در عوض میوه های تازه بیشتر بخورید.

3- نمک را از وعده های غذایی خود حذف کنید؛ از آنجا که نمک سبب ماندن آب در بدن می شود، با کاهش نمک، ورم کاهش می یابد. پس به غذای خود نمک نزنید. نوشیدنیهای آماده و گازدار درصد نمک بالایی دارند. از مصرف غذاهای پر سدیم نیز پرهیز کنید .

4- از ویتامینهای مکمل استفاده کنید؛ ویتامینهای گروه «ب»، بخصوص «ب6»، باعث کاهش ورم می شود و نیز اثر ضدافسردگی دارد و به نظر می رسد که میل شدید به مصرف کربوهیدرات ها را کاهش می دهد.‌ برای این منظور، کارشناسان مصرف روزانه یک عدد قرص «ب» کمپلکس (حاوی ۵۰ میلیگرم گرم ب 6) را پیشنهاد می کنند.

5- سبوس را به برنامه غذایی خود بیفزایید؛ بعضی از خانمها در طول دوره قاعدگی یا چند روز اول عادت ماهیانه دچار یبوست می شوند. سبوس آب را به خود جذب و به عمل دفع کمک می کند. خوردن نان و گندم سبوسدار توصیه می شود.

6- مصرف کافئین را کاهش دهید؛ کافئین در قهوه و چای و کولاها و سوداهای رژیمی و شکلات نیز موجود است. گروهی از این مواد در تشکیل کیست سینه مؤثر است. خانمهایی که خوردن این مواد را کاهش می دهند در این دوران درد کمتری در سینه خود حس می کنند .

7- غذاهای آماده و کنسروی، چیپس، چوب شور، سوسیس، ماهی ساردین، حبوبات، چغندر،‌ و کالباس، شلغم، ترشی کلم، گوشتهای دودی، سس خردل، سس مایونز، سس گوجه فرنگی، سس سویا، ترشی، زیتون، نخورید.

8- به طور منظم ورزش کنید؛ نیم ساعت فعالیت بدنی - به طوری که با افزایش ضربان قلب و عرق کردن همراه باشد - راه خوبی است تا احساس طراوت کنید. به طور مرتب، ۳ بار در هفته (۱۲ بار در ماه)‌ ورزش کنید .

9- در صورت امکان، تنشها را کاهش دهید .

10- روابط زناشویی؛ داشتن روابط زناشویی مطلوب به کاهش میزان تنش کمک می کند .

اگر با وجود رعایت توصیه های بالا هنوز ناراحتی دارید، حتماً با پزشک خود مشورت کنید. این مشکل درمان دارویی مؤثری نیز دارد.

  Comments ()
زنان در سنین خاص باید اسیدفولیک بیشتری مصرف کنند by: دکتر نرگس ظهرابی

بررسی هانشان می دهد زنان در سنین خاص نیاز بیشتری به مصرف اسیدفولیک دارند.
زنان بین سال های هیجده تا بیست و پنج سالگی بیش از دیگر زنان به مصرف اسیدفولیک نیاز دارند و این میزان در زمان بارداری ملموس تر است زیرا کمبود اسیدفولیک ممکن است خطر به دنیا آمدن نوزادی با مشکلات عصبی یا ستون فقرات بیشتر می شود.
پزشکان روزانه چهارصدم میلی گرم برای زنان در سنین ذکر شده توصیه می کنند.
البته مصرف سبزی های فیبردار و حبوبات نیز برای این زنان مفید است.
  Comments ()
لزوم توجه به کاهش وزن در زنان یائسه by: دکتر نرگس ظهرابی

علائم آزار دهنده یائسگی در زنان چاق بیش از دیگران است .

 به نوشته جدیدترین شماره نشریه پزشکی اپیدمیولوژی هرچه میزان تجمع چربی در زنان یائسه بیشتر باشد، احتمال بروز علایم آزار دهنده یائسگی در آنان بیشتر خواهد بود.
پژوهشگران دانشگاه پزشکی پتیسبورگ با بررسی 1776 زن یائسه متوجه شدند ، شیوع علایمی نظیر احساس گر گرفتگی و تعریق شبانه در زنان چاق به مراتب بیش از دیگر زنان یائسه است.
به گفته محققان: تجمع چربی در بدن از انتقال حرارت از بدن جلوگیری می کند و باعث تشدید علایم آزار دهنده یائسگی در زنان می شود
  Comments ()
زنان چاق در زمان زایمان بیشتر در معرض خطر قرار دارند by: دکتر نرگس ظهرابی
بررسی ها نشان می دهد زایمان به شیوه سزارین در زنان چاق 20 درصد بیشتر است.

محققان انگلیسی دریافته اند که اضافه وزن و چاقی در زنان بیشتر مربوط به تجمع چربی در ناحیه شکم و لگن می باشد و این چربیها مانع از انقباضات طبیعی رحم در زایمان به شیوه طبیعی می شود.
با توجه به اینکه خطرات ناشی از جراحی به شیوه سزارین در زنان چاق 5/3 برابربیشتر از خطرات و عوارض در زنان با وزن طبیعی است، زنان چاق در زمان زایمان بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
در عین حال احتمال بروز افسردگی بعد از زایمان در شیوه سزارین افزایش می یابد و با توجه به اینکه بسیاری از زنان چاق قبل از بارداری و زایمان نیز دارای علائمی از افسردگی هستند، از نظر روحی باید مراقبت بیشتری از خود داشته باشند.
و نهایتاً توصیه متخصصان به خانم ها این است که با توجه به اینکه رژیم غذایی در زمان بارداری اکیداً ممنوع است، لذا بهتر است این افراد به منظور جلوگیری از عوارض جسمی و روحی بعد از زایمان قبل از اقدام به بارداری وزن خود را به حد طبیعی برسانند.
  Comments ()
جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان در مورد مصرف قرصهای ضدبارداری by: دکتر نرگس ظهرابی
جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان در مورد مصرف قرصهای ضدبارداری اعلام شد
نتایج بررسی های دانشمندان آمریکایی و بلژیکی نشان می دهد که استفاده طولانی مدت از قرص های ضدبارداری می تواند پلاک هایی در شریان ها ایجاد کند و همچنین موجب بروز سرطان گردن شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، محققان دانشگاه "گنت" در بلژیک که نتایج تحقیقات خود را درمجله نیچر منتشر کرده اند و محققان کلینیک قلب زنان در روچستر آمریکا که نتایج بررسی های خود را در مجله "لانست" منتشر کرده اند، پژوهش های جدیدی را در خصوص تاثیرات مخرب مصرف طولانی مدت قرص های ضدبارداری در زنان انجام داده اند.
در تحقیق اول، محققان بلژیکی هزار زن را که بطور عادی از قرص های ضدبارداری استفاده می کردند و گروهی دیگر متشکل از هزار زن را که قرص مصرف نمی کردند، مورد بررسی قرار دادند.
در این بررسی ها مشخص شد که پلاک های شریانی در هر 10 نفر از گروه اول بین 20 تا 30 درصد افزایش یافته است.
پلاک های شریانی، چربی های سفت شده و کلسترولی هستند که با گذشت زمان می توانند سبب بروز مشکلات قلبی شوند. این دانشمندان نتایج یافته های خود را در کنگره انجمن قلب آمریکا در فلوریدا ارائه کردند.
همچنین در تحقیق دوم، دانمشندان آمریکایی موفق شدند فرضیه های گذشته در خصوص افزایش خطر ابتلا به سرطان گردن را در زنانی که حداقل به مدت 10 سال از قرص های ضدبارداری استفاده می کنند، تائید کنند.
در حقیقت استفاده مداوم از قرص های ضدبارداری خطر ابتلا به سکته قلبی، سرطان گردن و سرطان سینه را افزایش می دهد، با وجود نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان انگلیسی که چندی قبل در مجله British Medical Journal منتشر شد نشان می دهد که استفاده از این قرص ها زنان را در مقابل سرطان تخمدان و جوش های آکنه محافظت کرده و خطر ابتلا به این بیماری ها را در این زنان کاهش می دهد.
  Comments ()
← OLDER ENTRIES
Recent Posts تخمدان (Ovary) حرکت جنین ارتباط کاهش وزن شدید و بروز نازائی در زنان و دختران سندرم پیش از قاعدگی زنان در سنین خاص باید اسیدفولیک بیشتری مصرف کنند لزوم توجه به کاهش وزن در زنان یائسه زنان چاق در زمان زایمان بیشتر در معرض خطر قرار دارند جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان در مورد مصرف قرصهای ضدبارداری سرد مزاجی بانوان علل سرد مزاجی جنسی زنان.
My Tags  
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis